۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

نرخ ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از 1403/01/01 بوده است.