۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

راهنمای جمع آوری، ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق دستگاه کارتخوان