۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش دوره بهار 1403

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌فرض ارزش‌افزوده دوره اول سال 1403 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا  ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره‌مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

  • صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشند. بدیهی است صورتحساب‌های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
  • فروشنده حداکثر تا 21/04/1403 می‌تواند نسبت به ثبت صورتحساب‌های صادره دوره بهار (اصلی/ارجاعی) در سامانه مودیان اقدام نماید. با توجه به اینکه پس از ثبت تمامی صورتحساب‏های فروش، با اطمینان بیشتری می‏تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب‏های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
  • با توجه به فرصت 21 روزه فوق‌الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب می‌شود. در صورت عدم واکنش خریدار به  صورتحساب تا 21/ 05/1403، صورتحساب بصورت سیستمی تایید شده و فروشنده به اندازه مبلغ نقد صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره بهار خواهد شد و  به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره بهار وی کسر خواهد شد.
  • با توجه به فرصت 21 روزه مذکور، فروشنده در نقش حق‌العملکار حداکثر تا 21/04/1403 می‌تواند ثبت صورتحساب صادره بهار در سامانه مودیان به تاخیر بیندازد و آمر نیز می‌تواند حداکثر تا 21/05/1403 صورتحساب را تایید نماید، بدیهی است  در صورت عدم تایید تا 21/05/1403 فروش انجام شده به عنوان فروش حق‌العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز دوره بهار حق‌العمکار می‏شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب‌های فروش حق‌العمل‌کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع‌تر به آنها اقدام شود.

به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورت‌حساب‌های الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره‌ی جاری، لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۳ اقدام نمایند. با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت واکنش به صورت‌حساب‌های درج‌شده در کارپوشه‌ی آنها، تمامی صورت‌حساب‌هایی که اعمال آثار مالیاتی آنها متأثر از واکنش خریدار است، تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۳ تعیین و تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در دوره بهار، پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد.