۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 1402/01/01

نظر به آنکه براساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سایراشخاص حقوقی بجزاشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ،1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت درسامانه مودیان اعالم می گردد :

1- به کلیه مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https://my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها براساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده شده است.

2- مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی https://tp.tax.gov.ir وارد سامانه مؤدیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امورمالیاتی، واردکارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند.

3- پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطالعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب ، درکلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید.

جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند “سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان” و از طریق نشانی intamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.