۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (شماره مالیاتی)

نظر به آنکه براساس لایحه دوفوریتی الحاق  5 تبصره به ماده 2  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، سایر اشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ،1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب (شماره مالیاتی) اعالم می گردد :

شماره مالیاتی: شماره ای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید و به صورت منحصر به فرد به آن صورتحساب تخصیص داده می شود. ساختار شماره مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره مالیاتی 22 کاراکتر و ثابت می باشد.

جزئیات و توضیحات بیشتر در قالب سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی” و از طریق نشانی intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.