۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/1 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان “موضوع صورتحساب الکترونیکی” در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد:

1. صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش:

  اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.

  2. صورتحساب الکترونیکی اصلاحی:

  چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر  اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین  اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال  نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع  به  همراه  اصلاحات آن درج می گردد . این صورتحساب در صورتی که از نوع  اول باشد ، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.

  3. صورتحساب الکترونیکی ابطالی:

  چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدارشامل: شماره اقتصادی  و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد.

  پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است.

  4. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

  چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت ( از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام  می نماید . صورتحساب برگشت از فروش ، جهت صورتحساب های  اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد.

  شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی ، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود ، شماره منحصر  بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع  ثبت نماید . اگر  برای  این صورتحساب(برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود ، از شماره آن به عنوان شماره منحصر  بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد.هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود.

  جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.